BACK

Bondi Beach, Sydney, Australia, 1930

PURCHASE